Algemene leveringsvoorwaarden HorSeMolen b.v.

 1. De  hierin vermelde algemene leveringsvoorwaarden zijn bindend voor de beide partijen behoudens enig andersluidend schriftelijk beding.
 2. Alle facturen van HorSeMolen zijn betaalbaar gesteld binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Alle bestellingen van veevoeders of andere goederen bij HorSeMolen b.v.  zullen met de nodige spoed worden uitgevoerd zonder dat enige vertraging een reden mag zijn om de verkoopsovereenkomst te ontbinden of recht geven op een schadevergoeding.
 4. De koper wordt uitdrukkelijk geacht de goederen aanvaard te hebben op het ogenblik van de levering op het  HorSeMolen b.v. of een derde transporteur.
 5. Elk gebrek dat gezien wordt als een verborgen gebrek dient uitdrukkelijk en bij aangetekend schrijven gemeld te worden aan HorSeMolen b.v. met een uitdrukkelijke en gemotiveerde opgave van het gebrek al dan niet voorzien van deskundige rapporten en dit binnen de acht dagen na levering. De aansprakelijkheid van HorSeMolen b.v. is in ieder geval beperkt tot de waarde van de geleverde voeders zonder dat er een grotere schadevergoeding gevorderd kan worden zelfs zo de schade hoger is en als bewezen voor komt.
  Elke klant wordt vanaf de eerst ontvangen factuur geacht er uitdrukkelijk kennis van genomen te hebben en deze algemene leveringsvoorwaarden dan ook als bindend te aanvaarden in de verdere relatie met HorSeMolen b.v.
 6. 7. Alle leveringen in bulk, in zakken of anderszins worden geacht conform te zijn met de gevoegde weeg- en/of leveringsbonnen die steeds in kopie op het bedrijf gelaten worden zelfs bij afwezigheid van de klant zodat alle opmerkingen omtrent hoeveelheden binnen 48 uur dienen gemeld te worden bij aangetekende brief, email of fax aan HorSeMolen b.v.
  De koper aanvaardt uitdrukkelijk dat geleverd veevoeder binnen een periode van acht dagen na levering aan de dieren wordt toegediend teneinde een optimale kwaliteit te behouden en een maximale opname te garanderen door het dier.
  Veevoeders die langer ongebruikt blijven liggen verliezen aan kwaliteit, versheid, geuren en kunnen geen één zelfde kwaliteit meer garanderen.
  Hoe dan ook is elke opmerking meer dan 8 dagen na opname van het veevoeder door het paard laattijdig en niet meer ontvankelijk noch enige basis voor terugname van het veevoeder of vergoeding van enige schade wat dan ook.
  Bij gegronde en tijdige klachten behoudt HorSeMolen b.v. zich het recht voor het gebrekkig voeder terug te nemen en te voorzien in een nieuwe levering van hetzelfde product zonder betaling van enige schadevergoeding.
  De waarde van de goederen worden bepaald op de verkoopsfactuur zonder B.T.W. en eventuele transportkosten en andere rechten.Alle leveringen in bulk zullen gebeuren op het bedrijf van de klant door tussenkomst van HorSeMolen b.v. of haar transporteur
  8. Alle facturen van HorSeMolen b.v. zijn uitsluitend betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum en bij in gebreke blijven van betaling is er van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is een interest aan rekenbaar van 1% op maandbasis en een schadevergoeding voor gerechtelijke kosten en inspanningen van 10% met een minimum van € 149,- euro per onbetaalde factuur.
  9. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerd door Nederlands Recht. Alle geschillen –daardoor inbegrepen welke door slechts één van de partijen als zodanig worden beschouwd- voortvloeiende uit of verband houdende met een levering of consultancydiensten van HorSeMolen b.v. zullen in de eerste aanleg middels Mediation worden beslecht.
  De klant zal zorg dragen voor het goed functioneren van de installatie, dat deze zich in goede staat van onderhoud bevind en periodiek gecontroleerd wordt op een goede werking.
  Elke mogelijke schade in gevolge het lossen zal uitsluitend ter laste blijven van de klant zo zal blijken dat de oorzaak van het schadegeval te wijten is aan de gebrekkige installatie van het afleveradres van HorSeMolen b.v.
  Alle geleverde goederen van HorSeMolen b.v. blijven haar volledige eigendom tot de datum van betaling en behoudt zij zich het recht voor de goederen terug te nemen zo er enige reden is dat er niet tot betaling wordt over gegaan tot betaling van de facturatie.
  Alle gedeeltelijke betalingen door de klant zullen toegerekend worden in eerste instantie op de openstaande interesten en schadebeding en vervolgens op de oudste facturen.

HorSeMolen b.v. is ter alle tijden gerechtigd alle leveringen op te schorten als blijkt dat de klant nalaat op een stipte wijze tot betaling over te gaan van haar facturen.

Alle rechtsverhoudingen worden beheerst door het Nederlandse recht.